چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران- اهداف
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

-اشاعه و توسعه تخصص- کاربردی اهمیت عناصر کمیاب در سلامتی و بیماری

-فراهم نمودن بستر مناسب جهت تبادل دانش و تجربیات در سطح کشور

-تقویت ارتباطات فرابخشی بین سازمان های تصمیم گیرنده و سیاستگذار در خصوص فرآوری، کاربرد، استانداردسازی و تعیین جایگاه عناصر کمیاب در سلامت فردی و زیست محیطی

-آشنا ساختن مدیران صنایع غذایی با ارزش های تغذیه ای عناصر کمیاب ونیز آشنایی پژوهشگران و دانشجویان با آخرین دستاورد های علمی

....

.

نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران:
http://elements.umsha.ac.ir/find.php?item=1.51.15.fa
برگشت به اصل مطلب