چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران- محورهای تخصصی
محور ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
محور های تخصصی

- نقش عناصر کمیاب درسلامت و بیماری

- نقش عناصر کمیاب درتغذیه انسانی

- نقش عناصر کمیاب درمتابولیسم بیولوژیکی داروسازی 

- نقش عناصر کمیاب در دندانپزشکی

- نقش عناصر کمیاب در علوم کشاورزی

- نقش عناصر کمیاب در شیلات

- نقش عناصر کمیاب دردامپزشکی

- نقش عناصر کمیاب در نانوتکنولوژی

- نقش عناصر کمیاب درمحیط زیست و آلودگی

- روش های نوین در سنجش عناصر کمیاب

.

.

.

.

نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران:
http://elements.umsha.ac.ir/find.php?item=1.53.16.fa
برگشت به اصل مطلب