چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران- سازمان اصلی
سازمان همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در مانی همدان

انجمن عناصر کمیاب ایران

رئیس کنگره

دکتر حبیب ا... موسوی بهار

AWT IMAGE

دبیر علمی کنگره

دکتر ایرج خدادادی

AWT IMAGE

دبیر اجرایی کنگره

دکتر علی اصغر  وحیدی نیا

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران:
http://elements.umsha.ac.ir/find.php?item=1.57.11.fa
برگشت به اصل مطلب