چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران- کمیته علمی
کمیته علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضاکمیته علمی کنگره

<><><><><><><><><><><><><><><><><>
جناب آقای دکتر پاسدارعضو محترم هیات علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
جناب آقای دکتر نخعیعضو محترم هیات علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اراک
جناب آقای دکتر حیدر طویلانیعضو محترم هیات علمی گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
جناب آقای دکتر علی حشمتیعضو محترم هیات علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی همدان
جناب آقای دکتر وحیدی نیاعضو محترم هیات علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی همدان
سرکار خانم دکتر شیخعضو محترم هیات علمی گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
سرکار خانم دکتررقیه عباسعلی پورکبیرهعضو محترم هیات علمی گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
سرکار خانم دکترضیا مجیدیعضو محترم هیات علمی گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
سرکار خانم دکتر فاطمه زراعتیعضو محترم هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان 
جناب آقای دکتر غلامرضا مشتاقی کاشانیعضو محترم هیات علمی گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
جناب آقای دکتر علیرضا مصباحعضو محترم هیات علمی گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
سرکار خانم دکتر آذین نوروزیعضو محترم هیات علمی گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
جناب آقای دکتر محمد وجگانیعضو محترم هیات علمی گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سرکار خانم دکتر راهبه شاکرحسینیعضو محترم هیات علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سرکار خانم دکتر میترا نور بخشعضو محترم هیات علمی گروه بیوشیمی  دانشگاه علوم پزشکی ایران
جناب آقای دکتر میر هاشمیعضو محترم هیات علمی گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
جناب آقای دکتر تیرنگ رضا نیستانی

عضو محترم هیات علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

انیستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی ایران 

جناب آقای دکتر حاجی فرجیرئیس انیستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی ایران
جناب آقای دکتر محمد حسین اعرابیریاست محترم دانشگاه وعضو محترم هیات علمی گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
جناب آقای دکتر محمد حسن خادم انصاریعضو محترم هیات علمی گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
جناب آقای دکتر تقی خانیعضو محترم هیات علمی گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
جناب آقای دکتر احمد رضا درستی                           عضو محترم هیات علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران

جناب آقای دکتر محسن فیروز رای

   دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود                                                                    
سرکار خانم دکتر  لیدا نواییدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جناب آقای دکتر  دوردی قوجق  دانشگاه علوم پزشکی بابل   
جناب آقای دکتر محمد امین احمدی  سازمان انرژی اتمی
جناب آقای دکتر  محمد نجفیدانشگاه علوم پزشکی ایران
  جناب آقای دکتر  محمد شعبانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
جناب آقای دکتر  علی اصغر مشتاقیدانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان  
سرکارخانم دکتر  فرشته بهمنیدانشگاه علوم پزشکی کاشان
جناب آقای دکتر  پدرام ملک پوری باشگاه پژوهشگران علوم تحقیقات
جناب آقای دکتر نصر الله محبوبی صوفیانیاستاد گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی        

دکتر محمد تقی گودرزی     مدیر گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران:
http://elements.umsha.ac.ir/find.php?item=1.58.17.fa
برگشت به اصل مطلب