چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران- کمیته اجرایی
کمیته اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

رئیس کمیته اجرایی: آقای دکتر وحیدی نیا

اعضا کمیته اجرایی:

- آقای دکتر  حشمتی

- آقای دکتر  خدادادی

- آقای دکتر  شکوری

- آقای دکتر  طویلانی

- آقای دکتر  کریمی

  - آقای دکتر گودرزی

 

نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران:
http://elements.umsha.ac.ir/find.php?item=1.59.23.fa
برگشت به اصل مطلب