چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران- برگزارکنندگان
برگزار کنندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در مانی همدان 

AWT IMAGE

انجمن علمی عناصر کمیاب ایران

AWT IMAGE

گروه علوم تغذیه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان 

گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان 

نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران:
http://elements.umsha.ac.ir/find.php?item=1.61.12.fa
برگشت به اصل مطلب