چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران- اطلاعات ثبت نام
اطلاعات ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اطلاعات ضروری جهت ثبت نام:

هزینه ثبت نام، شرکت در کنگره و اخذ گواهی شرکت به شرح زیر می باشد.

1لف- هزینه ثبت نام تا تاریخ 15/2/94 مبلغ 000/800 ریل و جهت دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی معتبر با اعمال 50% تخفیف معادل 000/400 ریال می باشد.

ب- هزینه ثبت نام در محل کنگره بصورت حضوری 000/1000 ریال و جهت دانشجویان 000/500 ریال خواهد بود.

ج- هزینه شرکت در هر کارگاه معادل 000/200 ریال خواهد بود.

د- از همکاران ثبت نام کرده جهت آموزش مداوم هزینه مجددجهت ارائه مقاله دریافت نخواهد شد.

شرکت کنندگان محترم می باید مبلغ یاد شده رابه حساب جاری شماره  2138065645002     بانک رفاه شعبه شریعتی کد  713 به نام معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان واریز و  تصویر فیش مربوطه را به فاکس دبیر خانه همایش به شماره38380496 - 081ارسال نمایند.

در ضمن لازم است اصل فیش واریزی در زمان کنگره تحویل دبیر خانه گردد.

نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران:
http://elements.umsha.ac.ir/find.php?item=1.64.22.fa
برگشت به اصل مطلب